Долгови

Долг вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година