Тест на политики:

Денеска Вие сте на местото на Министерот за финансии и Владата на Р. Македонија, Вие сте одговорни за креирањето на Буџетот на Република Македонија. Може да креирате приоритетни политики со тоа што ќе изберете за кои ставки ќе бидат алоцирани повеќе средства, односно за кои ставки трошоците во буџетот на Република Македонија треба да се намалат/зголемат.