година вредност МКД вредност по жител МКД годишна промена %
2014 184.379.378.706 92.189,7
2015 210.777.069.836 105.388,5 12,5
2016 212.095.736.151 106.047,9 0,6
2017 224.746.501.000 112.373,3 5,6
2018 240.342.638.000 120.171,3 6,5
FusionCharts will load here
година вредност МКД вредност по жител МКД годишна промена %
2014 178.149.224.689 89.074,6
2015 209.052.305.593 104.526,2 14,8
2016 206.970.509.961 103.485,3 -1,0
2017 224.754.373.202 112.377,2 7,9
2018 234.408.721.000 117.204,4 4,1
FusionCharts will load here
година вредност МКД вредност по жител МКД годишна промена %
2014 200.660.062.500 100.330,0
2015 212.377.950.000 106.189,0 5,5
FusionCharts will load here
Нема податоци